โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี MOU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยมีเนื้อความว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย รองศาสตราจารย์ อภิสิฎฐ์ คงสะเสน ตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 101 หมู่ 8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยนายสมศักดิ์ สุมน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “โรงเรียน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน” ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้โดยมี สาระสำคัญของข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องเรียนทั่วไป

ข้อที่ 2 การดำเนินงาน

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ต้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ และ งานวิชาการอื่น ๆ ระหว่าง “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน

ข้อที่ 3 แนวทางความร่วมมือ

1. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และทักษะด้านการวิจัย
4. สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางต้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
5. สนับสนุน ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การประกวดทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย” และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายใต้หลักสูตรของ “มหาวิทยาลัย”

ข้อที่ 4 ขอบเขตของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไปในการดำเนินการขั้นต่อไป หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันกำหนดรายละเอียด เฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ/หรือข้อบังคับขอแต่ละฝ่ายโดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้

ข้อที่ 5 ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน และหากฝ่ายที่
ประสงค์จะบอกเลิกให้แสดงเจตนาให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน)

ข้อที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง

หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมได้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาดำเนินการ ปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้ได้ โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายที่ประสงค์จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมต้องแสดงเจตนาให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) และให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงฉบับเพิ่มเติมลงนามทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

ข้อที่ 7 การลงนามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจในบันทึกข้อตกลงโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานประทับตราหน่วยงาน (ถ้ามี) และต่างยึดถือไว้ฝ้ายละฉบับ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า