รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบสถานศึกษา)

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ด้วย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มีความประสงค์จะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)