การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รอบ 2)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ด้วยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะดําเนินการ คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รอบ 2) ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รอบ 2) ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง

1.1 ชื่อตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

1.2 ชื่อตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีสัญชาติไทย

2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์

2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2.7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง

2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่ โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ

ของสังคม

2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ

2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

3.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3.1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.1.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

3.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3.1.4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.1.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ประกาศนี้

3.2 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

3.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.2.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

3.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3.2.4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ประกาศนี้

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน

4.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้าง

4.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

4.1.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. การรับสมัคร

5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเอง ที่ห้องบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้น วันหยุดราชการ)

5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

วันที่สมัคร ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ห้องบุคคลอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ

6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

6.2 สําเนาเอกสารจบการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริงจํานวน 1 ฉบับ

6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

6.4 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับ สมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร โดย เท็จ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อําเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือ ทาง www.hwp.ac.th และ ทางเพจ Facebook โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

8. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะดําเนินการสอบคัดเลือกตามขอบข่ายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยได้ กําหนดการคัดเลือก ดังนี้

9. การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกว่าตามลําดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่า ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลําดับที่สูงกว่า

10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลําดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ 7 ภายในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทาง www.hwp.ac.th และ ทางเพจ Facebook โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยเรียงลําดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลําดับ

11. สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า