รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566