รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รอบ 2)

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักานเขพื้นที่การศึกษามัยมศึกษาบทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการรศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว