การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้าง ชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว