การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ขอแสดงความยินดีกับครูปิยนุช คำหลา ได้รับรางวัลขนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Centent Center ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเขตตรวจราาชการ โดยในการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงกาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ มีครูเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล จำนวน 38 คน