ครูประอร จิตนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปทุมเบญจา

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 ครูประอร จิตนอก ได้รับรางวัลการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหวิทยาเขตปทุมเบญจา รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สหวิทยาเขต ปทุมเบญจา