ครูประอร จิตนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปทุมเบญจา

รางวัลการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ครูประอร จิตนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สหวิทยาเขต ปทุมเบญจา