รายชื่อผู้สมัคร

Candidate

ณวกุล ภาชนะพูน
พรรคคะวะโต

เบอร์ 1

392 คะแนน

ณัฐชยา แก้วเทศ
พรรคเพื่อเธอ

เบอร์ 2

52 คะแนน

ญาตาวี อินทร์สอาด
พรรคบุ้งไฟแรง

เบอร์ 3

134 คะแนน

อนัญพร สัจจาเจริญชัย
พรรคใจ

เบอร์ 4

254 คะแนน

กรกฤช นุตตานนท์
พรรคเถอะคนดี

เบอร์ 5

353 คะแนน

กรพินธ์ จันทราวุฒิ
พรรคที่พี่

เบอร์ 6

163 คะแนน

ภาวศุทธิ มูโระ
พรรคกะเป่ายิ้งฉุบ

เบอร์ 7

724 คะแนน

นับคะแนนแล้ว 100%
ข้อมูลล่าสุด 28/06/2565 เวลา 18.00 น.

ผลการเลือกตั้ง

Election Result