แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาบุคลากร

     – หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

     – แนวทางการสรรหาและมาตรฐานตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การกำหนดอัตรากำลังของสถานศึกษา

     – เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ว23 พ.ศ.2563)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ว26 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว19 พ.ศ.2555)

     – เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา (ว29 พ.ศ.2565)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว7 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว6 พ.ศ.2563)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว18 พ.ศ.2563)

     – การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว15 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว8 พ.ศ.2549)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว24 พ.ศ.2559)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว18 พ.ศ.2565)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ว2 พ.ศ.2566)

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว12 ปี พ.ศ.2563)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว12 ปี พ.ศ.2565)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว13 พ.ศ.2563)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว13 พ.ศ.2565)

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

    – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว8 พ.ศ.2562)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว16 พ.ศ.2565)

การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

     – แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว1903 พ.ศ.2562)

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว33 พ.ศ.2560)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว1 พ.ศ.2565)

     – แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11 พ.ศ.2566)

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

     – หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว14 พ.ศ.2558)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16 พ.ศ.2557)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว9 พ.ศ.2561)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว10 พ.ศ.2561)

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว9 พ.ศ.2556)

การโอนย้าย เปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว30 พ.ศ.2560)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว29 พ.ศ.2560)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ว13 พ.ศ.2566)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

     – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

ทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

     – ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555

     – ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

การพัฒนาบุคลากร

การมีและเลื่อนวิทยฐานะ/ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17 พ.ศ.2552)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21 พ.ศ.2560)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว17 พ.ศ.2565)

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ว20 พ.ศ.2548)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19 พ.ศ.2561)

     – หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน (ว22 พ.ศ.2560)

     – หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน (ฉบับที่ 2) (ว14 พ.ศ.2561)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว3 พ.ศ.2554)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ว15 พ.ศ.2566)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11 พ.ศ.2564)

     – หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9 พ.ศ.2564)

หลักเกณฑ์และวิธิการประเมินลูกจ้าง

     – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่ตั้งในแต่ละระดับ (ว27 พ.ศ.2560)

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การเลื่อนเงินเดือน

     – แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562 (ว627 พ.ศ.2562)

สวัสดิการรักษาพยาบาล

     – หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ว377 พ.ศ.2553)

     – หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว376 พ.ศ.2553)

การลา

     – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

การขออนุญาตไปต่างประเทศ

     – แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลาออก

     – ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552

     – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564

     – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

     – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

การดำเนินการทางวินัย/การลงโทษลดเงินเดือน/การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

     – แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว18 พ.ศ.2560)

แนวปฏิบัติ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

     – พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ.2565