โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

           เป็นการเปิดเวทีประเทศไทย เด็กทุกคนต้องได้เรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็กต้องเรียนอย่างสนุกได้ลงมือทำ แก้ปัญหา ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนระหว่างเรียนมีรายได้ นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เรียนจบแล้วมีงานทำ และจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพในอนาคตจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีแข่งขันได้ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนเครือข่าย

แนะนำโครงการ

ภาพกิจกรรม