การนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงานระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษาแก่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ในโอกาสนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนและต้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามช่วงวัย ทั้งนี้ไม่ได้คาดหวังให้เรียนเก่งทุกคน แต่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ พร้อมทั้งเรียน Coding และ STI ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เตรียมพร้อมเผชิญทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข ได้เรียนในสิ่งที่ชอบท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะที่สำคัญในการใช้ความรู้เชื่อมโยงแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม

ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา ได้รับคำชมจากหลายโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนปทุมวิไล, โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง เล็งเห็นถึงปัญหาที่เจอในชีวิตประจำวัน

เอกสารเผยแพร่

ลิงก์ : https://hwp.ac.th/r/cqDuj4

คลังภาพ

อ้างอิง
1. ศธ.360องศา