ภาพบรรยากาศ การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 1

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-14 , 6/1-3 และ 6/13 จำนวน 500 คน (วันแรก) ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี