Avatar

นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายศิริพันธ์ เห็นงาม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางฐิติมญชุ์ ดีจริง

นางสาวพัชรี จิตประสาร

นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์

นายสัจจะวัฒน์ กรวดนอก

นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ

นายสุชาติ สืบทอง

นายเบญจพล บัวผัน

นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ

นางสาวสุพรรษา คำสิงห์นอก

นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข

นายวิษณุ สุพันธ์

นางสาวสาลิกา สีโพธิ์

นางสาวดุสิตา บุญสอด

นางสาวปาณิสรา หมื่นหน่อ