Avatar

นายธนพจ แก้ววงษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธนกฤต ปทุมมาศ

นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม

นางสาวนุชิดา ทวีโคตร

นางสาววิภา ตุบุดดา

นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข

นางสาววัชริฎา เพ็งศรี

นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง

นายพัฒนากร ขวากุดแข้

นายสิทธิพงษ์ คณะสุข

นางสาวนัยนา อุ่นเมือง

นางกิตติยา สาโชติ