Avatar

นายสมศักดิ์ สุมน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar Avatar
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธนกฤต ปทุมมาศ

นางสาวนุชิดา ทวีโคตร

นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม

นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข

นางสาววัชริฎา เพ็งศรี

นางสาววิภา ตุบุดดา

นายพัฒนากร ขวากุดแข้

นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง

นายสิทธิพงษ์ คณะสุข

นางกิตติยา สาโชติ

นางสาวนัยนา อุ่นเมือง