นายกิตติพงษ์ พิมพ์เถื่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ครู คศ.1

นายนกพร ภูทรัพย์ทวีสุข

ครู คศ.2

นางสาววิภา ตุบุดดา

ครู คศ.1

นางสาววัชริฎา เพ็งศรี

ครู คศ.1

นายพัฒนากร ขวากุดแข้

ครู คศ.1

นางสาวสิริพร ฤทธิ์เรือง

ครู คศ.1

นายสิทธิพงษ์ คณะสุข

ครู คศ.1

นางสาวนัยนา อุ่นเมือง

ครู คศ.1

นางกิตติยา สาโชติ

ครู คศ.1

นางสาวณัฐชา จันต๊ะเทพ

ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราภรณ์

วัฒนเกษมสกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวอินธุอร โคตรพงษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน

ครูผู้ช่วย

นายชัยยันต์ รุ่งแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ครู  คศ.2

นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์

ครู  คศ.2

นายศราวุธ รัตนะ

ครู คศ.2

นางสาวนภัสวรรณ

หาญเกียรติกล้า

ครู คศ.2

นางสาวิตรี ตามสีวัน

ครู คศ.2

นางสาววรภรณ์ เกตุขุนทด

ครู คศ.2

นางสาวธนิษฐา ขอพลอยกลาง

ครู คศ.2

นายธวัชชัย แสงท้วม

ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ มะนู

ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ของดี

ครู คศ.1

นางสาวปิยธิดา จันทร์ยิ้ม

ครู คศ.1

นางสาวแก้วกานดา บุตรทอง

ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา สินชัย

ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ รุจิชัย

ครู คศ.1

นายอโณชา ธิตะปัญ

ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ ส่องแสง

ครู คศ.1

นายไสว กล่อมบางละมาด

ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญวิภา เรืองชูพงศ์

ครู พนักงานราชการ

นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล

นายปรัชญาภากร

วิเสสสาระกุล

ครูอัตราจ้าง

นายวัชรากร ศรีริน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครู คศ.1

นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน

ครู คศ.2

นางสาวประอร จิตนอก

ครู คศ.2

นายวรากร ใจเพียร

ครู คศ.2

นางสาววชิราพร

เทพประกรรณ์

ครู คศ.2

นางสาวภัทราพร โสภวชิรากร

ครู คศ.2

นางนัทธิรดา แสงเดือน

ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ลีลาสาร

ครู คศ.2

นางกฤษลดา กรีพัตร์

ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร อ้อนชัยภูมิ

ครู คศ.2

นางสาววรรณิษา ชมภูโคตร

ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก ขะมาตย์

ครู คศ.1

นางสาวพรชนก กุลบุตร

ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ สมเพ็ชร

ครู คศ.1

นางจิราวรรณ น้อยอุ่นแสน

ครู คศ.1

นางสาวโสรญา ยกเล็ก

ครู คศ.1

นางรัตนา วอนเจียม

ครู คศ.1

นายชูชาติ โพนเยี่ยม

ครูผู้ช่วย

นางสาวชฎาพร อมรรัตน์

ครูผู้ช่วย

นายวิจินต์ รวมฉิมพลี

ครูผู้ช่วย

นางสาวณภาภัช

กาญจนเดชากุล

ครูผู้ช่วย

นายสุชินวัตร ยังสุข

ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพิน ผ่องสนาม

ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุรีรัตน์ สริวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครู คศ.1

นางฐิติมญชุ์ ดีจริง

ครู คศ.3

นางสาวเปมิกา จิตประสาร

ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ วัชรสิทธิ์

ครู คศ.2

นายเศรษฐสิทธิ์ ต้นสีนนท์

ครู คศ.2

นายศิริพันธ์ เห็นงาม

ครู คศ.2

นายเบญจพล บัวผัน

ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ จันทะข้อ

ครู คศ.1

นางสาวอัครภา คำสิงห์นอก

ครู คศ.1

นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข

ครู คศ.1

นายวิษณุ สุพันธ์

ครู คศ.1

นางสาวดุสิตา บุญสอด

ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา จันต๊ะโมกข์

ครู คศ.1

นางสาวชนัญญา วงศ์กัณหา

ครูผู้ช่วย

นางผ่องนภา อุไรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ ธรรมสวัสดิ์

ครู คศ.1

นางสาวพิทย์สินี ศรีน้อย

ครู คศ.1

นางสาวไพลิน สุขมาก

ครู คศ.1

นางปภาวรินทร์ กำนนท์

ครู คศ.1

นางสาวพงศภร แก้วเจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือก

ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา เย็นใจ

ครู คศ.1

นางสาวธัญญรัตน์ สุขสมบูรณ์

ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา พูลศรี

ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญชิดา จงวรกุล

ครูผู้ช่วย

นายประภาศ เพ็งลาด

ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนาพร แสงโสม

ครูผู้ช่วย

นายรัฐวิสา บุตรสาร

ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลทิพย์ คำจันวงษา

ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริรัตน์ ราชิดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวมนทกานต์ แก้ววิจิตร

ครูอัตราจ้าง

นายจักรกริต งามเนตร

ครูอัตราจ้าง

Ms. Wanda Rose Allado

ครูอัตราจ้าง

ms. Kathleen Suyat-Uraiwattana

ครูอัตราจ้าง

Mr.Gilord Dominguez Gayola

ครูอัตราจ้าง

Mr.Eric John Baranda Renz

ครูอัตราจ้าง

นายศราวุฒิ ศรีนาราง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ครู คศ.1

นางสาวพิทธิยา รุนสำโรง

ครู คศ.2

นางสาวธิวารัตน์ ศรีมุกดา

ครู คศ.1

นางลำดวน เทียนรุ่งเรือง

ครู คศ.1

นายชัชฎาภัทร ไชยชนะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำฝน ไชยแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ครู คศ.1

นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์

ครู คศ.3

นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง

ครู คศ.2

นายศุภกฤต จันทร์ยวง

ครู คศ.1

นายเรืองสุวรรณ

เชี่ยวสกุลรัตน์

ครู คศ.1

นางสาวจิราเจต เย็นศิริ

ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย วีระวงษ์

ครูดนตรี (ลูกจ้างประจำ)

นายอภิเษก อานอาชา

ครูอัตราจ้าง

นายเอกณรงค์ พรแก้ว

ครูอัตราจ้าง

นายศิวะภัทร์ บาดกลาง

ครูอัตราจ้าง

นายวรวิทย์ ไศละบาท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์ชยาวีร์

วงษ์ดวงแก้ว

ครู คศ.2

นายวัชรัตน์ โอภาสพินิจ

ครู คศ.1

นางสาวแพรว อนุรักษ์

ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา หงษ์ทองคำ

ครู คศ.1

นายณัฐกฤษ ยอดแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธาพร กรอบสนิท

ครู พนักงานราชการ

นายชัชวาลย์ งามศิริ

ครูอัตราจ้าง

นายกานตรัตน์ จันทร์รุ่งเรือง

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ ปัญญา

ครู คศ.2

นางสาววาสนา ล่าลับ

ครู คศ.2

นางสิริยาภรณ์ พงศ์พิทักษ์

ครู คศ.2

นางศศิวิมล ภักดี

ครู คศ.2

นายณัฐพล สุจริต

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิมาพร แสงสุรกุล

ครูผู้ช่วย

นายภาสกร นุ่มโสภา

ครูผู้ช่วย

นายธีรพันธ์ อยู่บัว

ครูผู้ช่วย

นายกิตติธัช มั่งมี

ครูอัตราจ้าง

งานแนะแนว

นางสิรภัทร วันเอียด

หัวหน้างานแนะแนว

ครู คศ.1

นางขวัญฤดี หัสกุล

ครู คศ.3

นางสาวพิชามญชุ์ สำรวม

ครู คศ.1

งานห้องสมุด

นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ

หัวหน้างานห้องสมุด

ครู คศ.1