มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี