มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔
            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี