กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการกับห้องสมุด

            นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหารและคณะครู
            จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            บูรณาการกับห้องสมุด โดยมีนักเรียนแสดงทักษะด้านคณิตศาสตร์ การทำงานฝีมือ
            และแสดงผลงานเทคโนโลยี
            วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี