กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการกับห้องสมุด

            นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานีในพิธีเปิด
            กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการกับห้องสมุด
            โดยมีนักเรียนแสดงทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน
            วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธงและห้องสมุด โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี