ถวายความอาลัย

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี