เลี้ยงส่งครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559

            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ ร้านอาหารบางบัว จังหวัดปทุมธานี