สหวิทยาเขตปทุมเบญจา

            สหวิทยาเขตปทุมเบญจา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
            เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
            วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต