รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี            วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559
            วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559
            วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559