งานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี