อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ

            เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
            ได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
            รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ รศ.ดร.ประกอบ คุณารัตน์
            วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี