ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2558 สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี