พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2558

            สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปีระดับชั้นตอนปลาย
            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            เป็นประธานในพิธี
            ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี