โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภาคเรียนที่ 2

            โดยได้รับเกียรติจากท่าน โสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
            ดร.สุวฒน์ เงินฉ่ำ อดีตเลขาคณะกรรมการปฏิรูปอธิบดีกรมสามัญศึกษา
            รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์,รศ.ดร.ประกอบ คุณารัตน์,
           ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม,รศ.ดร.วีรวัฒน์ อุทัยรัตน์ และ นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
            ในการเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมอบรมพัฒนาบุคลากรภาคเรียนที่ 2