โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสถานศึกษา

            โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
            จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและสถานศึกษา
            ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี