นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

            จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี