พิธีเปิดศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจำโรงเรียน

           นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            พิธีเปิดศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และได้รับเกียรติจาก นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี
            ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี