งานวันครู

            ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
            ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4