คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพม.4

            ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
            ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร) จ.ปทุมธานี