โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
            ในวันศุกร์ที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
            ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี