โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
            ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี