โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายราชสดุดี

            คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
            พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
            วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี