คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            เลี้ยงส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
            วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี