คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
            ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี