คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทำพิธีส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

            วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี