คณะครู นักเรียน ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา

            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี