โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี