นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี

            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี