นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี

            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพุธที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี