โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในสถานศึกษา

            เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี