กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมภาษาญี่ปุ่น

            เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี