โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2557

            รอบระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นัวแทนจังหวัดปทุมธานี
            วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี