โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

            รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนต้น
            รอบบ่าย เวลา 12.00-15.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนปลาย