โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2557

            วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุธานี