โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน

            ได้รับเกียรติจาก ผอ.กิจจา ชูประเสริฐ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน และนางกอบแก้ว สังข์ทอง คณะกรรมการประเมิน
            วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์